English Grammar


1. Be oraz have w czasie Simple Present i Simple Past

Czasowniki be - być oraz have - mieć oprócz swojego podstawowego znaczenia, pełnią też funkcje gramatyczną jako czasowniki posiłkowe w innych czasach angielskich. Tabela 1 podaje odmianę tych czasowników w czasie teraźniejszym oraz przeszłym.

Today
I am
you are
he is
she is
it is
we are
you are
they are

Yesterday
I was
you were
he was
she was
it was
we were
you were
they were

Today
I have
you have
he has
she has
it has
we have
you have
they have

Yesterday
I had
you had
he had
she had
it had
we had
you had
they had2. Rodzajnik nieokreślony - "a" czy "an". Rodzajnik określony "the"

a book
a car
an umbrella
an apple

This is a book. The book is interesting.
This is an umbrella. The umbrella is yellow.

 


3. too - także, either - także


I have a blue car. He has a blue car, too.

She speaks Spanish. I speak Spanish, too.

I haven't a blue car. He hasn't a blue car, either.
She doesn't speak Spanish. I don't speak Spanish, either.4. There is/There are - znajduje się (jest)/znajdują się (są)


There is ...

There are ...

in the room
on the desk
under the table
near the door
in the gardenExamples:

There is a book on the table.
There are dogs in the garden.

5. Liczba mnoga rzeczowników


SINGULAR
boy
girl
rose
house
box
story

+ S

PLURAL
boys
girls
roses
houses
boxes
stories6. Liczba mnoga - FORMY NIEREGULARNE


SINGULAR
man
woman
child
foot
tooth
sheep

PLURAL
men
women
children
feet
teeth
sheep7. Simple Present Tense


Czas teraźniejszy trwający. Zdania w tym czasie mówia o czynnościach, które odbywają sie właśnie teraz (now), lub które maja charakter trwający.

Ja czytam książkę, gdy Tomek jest na spacerze.
(Ja czytam książkę - czyli jestem w trakcie czytania książki, lub czytam właśnie teraz - I am reading a book).

Forma trwająca (Continuous) pojawia się też w czasach przeszłych i przyszłych i wtedy właśnie mówi przede wszystkim o czynnościach, które miały, bądź będą mieć charakter ciągły, trwający.

I am
you are
he is
she is
it is
we are
you are
they are

read + ing

play, wash
sleep, stand
help, put
lie, hurry
talk, eat
dig, carry
sit, read
shine, paintSposób dodawania końcówki -ing:

play - playing
lie - lying
put - putting (czasownik jednosylabowy, podwojenie samotnej spółgłoski)
shine - shining (-e ulega całkowitej redukcji)


Budowa zdania

I am reading a book.
I am not reading a book. - formę przeczącą tworzymy dodając "not" zaraz za formą osobową czasownika 'Be"
Am I reading a book ? - Pytania tworzymy szykiem przestawnym (zamieniamy miejscami podmiot z orzeczeniem - metoda inwersji)
Jeśli chcesz wziąć udział w moich korespondencyjnych (e-mailowych) lekcjach języka angielskiego oraz niemieckiego,

ZAPRASZAM!


Strona główna